Keskosten isien saama tuki vastasyntyneiden teho-osastolla – tutkimus julkaistu Theseuksessa

posted in: Uutiset | 0

Vaasan ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelija Annika Aallon opinnäytetyö keskoslasten isien kokemuksista hoitohenkilökunnan antamasta tuesta vastasyntyneiden teho-osastolla on julkaistu Theseuksessa. Opinnäytetyön kyselyyn osallistui 28 keskoslapsen isää. Kysely toteutettiin Keskosperheiden yhdistys Kevyen avustuksella kevättalvella 2022.

Terveydenhoitajaopiskelija Annika Aallon opinnäytetyön ”Keskosten isien saama tuki vastasyntyneiden teho-osastolla”  tarkoituksena oli selvittää, millaista tukea keskoslasten isät ovat saaneet hoitohenkilökunnalta oman lapsen ollessa vastasyntyneiden teho- osastolla, ja ovatko isät olleet tyytyväisiä saamaansa tukeen. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa keskoslasten isien kokemuksista. Tutkimuksessa kuvaillaan keskoslasten isien kokemuksia saadusta tuesta ja heidän tyytyväisyydestään. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella Keskosperheiden yhdistys Kevyen avustuksella kevättalvella 2022. Yhdistys auttoi löytämään tutkimukseen osallistujat jakamalla tietoa tutkimuksesta Kevyen sosiaalisen median kanavissa. Tutkimukseen osallistui 28 keskoslapsen isää. 

Kyselytutkimuksen vastauksista ilmeni, että suurin osa isistä oli kokenut hoitohenkilökunnan antaman tuen hyvin monipuoliseksi ja hyväksi. Tärkeimmiksi tuen menetelmiksi nousivat keskustelu ja lapsen hoidossa ohjaaminen. Isät olivat olleet tyytyväisiä kokonaisuudessaan hoitohenkilökunnan antamaan tukeen. Haasteeksi kuitenkin nousi epätasa-arvoinen kohtelu joidenkin hoitajien osalta. Hoitohenkilökunnan antaman tuen parannusehdotukseksi nousivat avoimempi keskustelu, selkeämpi informointi ja ohjaaminen lapsen hoitoon liittyvissä asioissa, isien tunteiden huomiointi ja tasa-arvoisempi kohtaaminen äidin vierellä

Opinnäytetyön tuloksista nousi esille useita jatkotutkimusaiheita. Aallon mukaan samaa aihealuetta voisi tutkia äitien näkökulmasta, sillä yhtä lailla äitien kokemukset hoitohenkilökunnan antamasta tuesta ovat merkittäviä. Tulevaisuudessa voisi tutkia myös keskoslasten isien tai vanhempien tukemisen hoitajien näkökulmasta. ”Olisi mielenkiintoista saada selville, miten hoitajat kokevat vanhempien tukemisen sekä millaisia tuen menetelmiä hoitajat käyttävät. Tämä voisi antaa uutta perspektiiviä tutkimuksen lopputulemaan”, Aalto pohtii.

Myös psykiatrisen sairaanhoitajan käyttämistä tuen menetelmistä keskoslapsen vanhemmille kriisitilanteessa voisi tutkia. Aihe nousi esille kun yksi vastaajista oli kokenut epätasa-arvoista kohtelua psykiatrisen sairaanhoitajan toimesta. ”Vanhempien tasavertaisen kohtelun kehittäminen vastasyntyneiden teho-osastolla voisi olla yksi jatkotutkimusaihe. Aihe koettiin selvästi tärkeäksi ja se myös kirvoitti keskustelua tutkimukseen osallistuneiden keskuudessa. Tämän vuoksi aihe voisi olla tulevaisuudessa kannattava”, Aalto kertoo.

”Koin aiheen hyvin merkittäväksi ja olen tyytyväinen, että päätin tehdä tästä aiheesta opinnäytetyöni. Opin kyseisestä aiheesta paljon, ja tutkimuksen tulokset olivat erittäin mielenkiintoisia. Toivon todella, että opinnäytetyöni tavoittaa etenkin lasten yksiköissä työskentelevät hoitajat, mutta myöskin käytänteistä vastaavat tahot. Perhekeskeisen hoitotyön toteutuminen on äärimmäisen tärkeää. Molemmilla vanhemmilla on oikeus tulla kohdatuksi tasavertaisena vanhempana.”

Annika Aalto

Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

Opinnäytetyön voi lukea Theseuksesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/781191