Keskoslasten isien kokemukset ja tuen tarve lapsen ensimmäisen vuoden aikana

posted in: Uutiset | 0

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijan Anna Savosen opinnäytetyö keskoslasten isien kokemuksista ja tuen tarpeesta on julkaistu Theseuksessa. Opinnäytetyön kyselyyn vastasi 23 keskoslapsen isää ja kysely toteutettiin Keskosperheiden yhdistys Kevyen avustuksella keväällä 2021.

Sairaanhoitajaopiskelija Anna Savosen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää keskoslasten isien kokemuksia arjesta ja saadusta tuesta sekä sitä, millaista tukea he olisivat kaivanneet keskoslapsensa ensimmäisen vuoden aikana. Tavoitteena oli luoda tietoa, jonka avulla voidaan mahdollisesti kehittää keskoslasten isille kohdennettavia tukimuotoja. Opinnäytetyön kyselyyn vastasi 23 keskoslapsen isää, jotka tavoitettiin Keskosperheiden yhdistys Kevyen avustuksella.  

Tutkimustuloksista ilmeni, että vaikka osa isistä koki keskosperheen arjen sujuvaksi, useampi isä koki arjen raskaana ja hankalana. Arjen raskauteen vaikuttivat mm. keskoslapsen terveysvaikeudet ja siihen liittyvät tekijät, rutiineihin liittyvät ongelmat sekä sairaalassa oleminen. 

Koronavirusepidemian vaikutukset näkyivät sekä positiivisena että negatiivisena arjen sujuvuuden kokemuksissa.  Isät kokivat, että etätyöt ja koronan vuoksi työttömäksi jääminen mahdollistivat enemmän isien osallistumista keskoslapsensa hoitoon. Tämän koettiin myös vaikuttavan positiivisesti puolison jaksamiseen.  Koronaviruksen negatiivisina vaikutuksina nousi erityisesti koronaviruksen tuomat vierailukiellot sairaaloissa. Useampi isä mainitsi, että keskosen luona sai vierailla vain toinen vanhemmista kerrallaan. Tämän koettiin vaikuttavan negatiivisesti niin lapsenhoidon vastuun jakautumiseen kuin parisuhteeseen. Isät kokivat, etteivät nähneet puolisoitaan useampaan viikkoon. 

Opinnäytetyössä kartoitettiin myös sitä, mistä keskoslasten isät saivat tukea lapsen ensimmäisen vuoden aikana ja millaista muuta tukea he olisivat kaivanneet. Apua saatiin sekä läheisiltä ja vertaisilta että sosiaali- ja terveydenhuollosta. Lisäksi apua saatiin esimerkiksi kotiavusta. 

Tuen tarpeeseen liittyvissä tutkimustuloksissa ilmeni vaihtelua. Tutkimuksen mukaan osa keskoslasten isistä ei kaivannut muuta tukea kuin mitä saivat ja osa keskoslasten isistä olisi taas kaivannut keskusteluapua pidempään ja he olisivat halunneet tulla huomioiduksi tasavertaisena vanhempana yhdessä äidin kanssa. Lisäksi he olisivat kaivanneet apua ja tukea arjessa pärjäämiseen sekä yksilöllisempää tukea heidän omiin tarpeisiinsa. Keskoslasten isät saivat erilaisia tukimuotoja lapsen ensimmäisen vuoden aikana. He olisivat kuitenkin kaivanneet joko enemmän saamaansa tukea tai aivan erilaista tukea kuin mitä he saivat. 

Itselleni aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja koin aiheen tärkeäksi. Mielestäni keskoslasten ja yleisestikin isien rooli ja huomioiminen on vielä kaikesta huolimatta terveydenhuollossa vähäistä, joten toivon, että opinnäytetyöni auttaa keskoslasten isien äänen kuuluvuuden vahvistamisessa” Anna Savonen kertoo.

Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120924653